CYP Training_Webpage-01

ศูนย์ฝึกอบรม

          ศูนย์ฝึกอบรม รักษาความปลอดภัย ซีวายพี ซิเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (CYP Secrutiry Training Center) เป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ที่พร้อมพัฒนาศักยภาพของ รปภ. ด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่และเป็น รปภ. ที่มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ครบด้าน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เข้มงวดตั้งแต่การสรรหา รปภ. มืออาชีพ เพื่อมาปฏิบัติงานแบบมืออาชีพแล้ว (ได้รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ กท 9620001

          CYP GUARD มุ่งยกระดับมาตรฐานการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของ รปภ. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม โดย รปภ. ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้กำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย

         ผู้สมัครทำงานด้านรักษาความปลอดภัยของ CYP GUARD ทุกคนจะต้องได้รับใบอนุญาต รปภ.ทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 16) และจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยจากศูนย์ฝึกอบรมของ CYP GUARD ที่นายทะเบียนกลางรับรองให้เท่านั้น

วิชาที่เรียน

หลักสูตร พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตของ ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

1. ภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง (ตามกฏหมายกำหนด) 2. ภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง (ตามกฏหมายกำหนด)

การทดสอบ

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียน
  2. การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยแบ่งสัดส่วนภาคทฤษฎีร้อยละ 20 และภาคปฏิบัติร้อยละ 80
  3. เกณฑ์สำเร็จ การฝึกอบรมหลักสูตรคะแนนรวมทั้งสองภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ระเบียบการอบรม
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยคุณสมบัติของผู้รับการฝึก

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา

หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

การแต่งกาย

1. กางเกงขาสั้นสีเข้ม
2. เสื้อยืดสีเข้มหรือสีขาว
3. หมวกแก็ปทรงอ่อนสีดำ
4. รองเท้าผ้าใบหรือหนังสีดำ

CYP_Training_Timetable
MENU