top of page
  • รูปภาพนักเขียนcyp web

สัญญานนกหวีด และการใช้ท่าสัญญานมือ

พนักงานรักษาความปลอดภัย บางคนยังใช้สัญญานนกหวีด ในการให้สํญญาน ที่ยังผิดพลาดอยู่

ทาง CYP GUARD จึงได้นำสาระความรู้เรื่อง สัญญานนกหวีด และการใช้ท่าสัญญานมือ มาให้ศึกษากัน

Comments


bottom of page