top of page
  • รูปภาพนักเขียนcyp guard

หน้าที่ของ รปภ.


  1. ตรวจทรัพย์สิน

อาคารสถานที่ที่รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยลงนามรับ – ส่งมอบไว้เป็นหลักฐานและดูแลทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

  1. ดูแลระวังรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตราย และสูญหายหรือเสียหาย

  2. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชาหรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย

  3. ตรวจตราบุคคลที่เข้าไปในบริเวณกองเก็บสินค้า ตู้สินค้าที่รับผิดชอบ หากไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ดังกล่าว ต้องแจ้งบุคคลนั้นทราบและให้ออกไปจากพื้นที่บริเวณนั้น กรณีตรวจพบบุคคลที่ไม่มีบัตรอนุญาตฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบ โดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการควบคุมตัว และแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามระเบียบ

  4. หมั่นออกตรวจตราบริเวณต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการโจรกรรม หรือผู้หนึ่งผู้ใดมาทำอันตรายแก่ทรัพย์สิน

  5. ทำการจับกุมผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคาร เมื่อประสพเหตุซึ่งหน้า แล้วนำมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไป

  6. ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้สาธารณูปโภคของผู้ว่าจ้าง

  7. ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของผู้บังคับบัญชาและตัวแทนผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด

  8. ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page