top of page
cyp-banner1 (9).png

การคัดสรรบุคลากร

recruit1.png

การคัดเลือก

อายุ 18-55 ปี สัญชาติไทยเท่านั้น จบการศึกษาตามภาคบังคับในรุ่นนั้นเหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐาน CYP

คัดเลือกบุคลิกภาพ

เป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง,สมบูรณ์,สง่าผ่าเผย และบุคลิกภาพ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ตรวจประวัติได้ทันที

บริษัทฯของเราสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องรอ สามารถคัดกรองคนได้ตามกฎหมายกำหนดได้ทันที ไม่ต้องตรวจสอบประวัติย้อนหลัง

ใช้ช่องทางที่รวดเร็ว
และได้ผล

ใช้ช่องทางที่รวดเร็ว และได้ผล มีทีมสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้เทคโนโลยี IT และสื่อสังคมออนไลน์ มีการจัดเก็บข้อมูลและสถิติไว้ในระบบ CYP Data จึงหมดปัญหาในการหา บุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่

recruit2.png
bottom of page