top of page
cyp-banner1 (8).png

CYP GROUP

ก่อตั้งโดยปณิธานของกลุ่มนักบริหารงาน ที่มีความรู้

ความสามารถ มุ่งมั่นในการให้บริการ อย่างมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และตอบสนอง

ความพึงพอใจของลูกค้าในทุกมิติ   พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย

cyp-3.png

ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทรักษาความปลอดภัย ซีวายพี การ์ด จำกัด     เรายึดถือการบริการของเราเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนต้องมีคุณสมบัติ รักการบริการ ซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพ อ่อนน้อม อดทน มีหลักปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตรงตามความต้องการของลูกค้า

มาตรฐานระดับมืออาชีพ

เรายึดถือด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตร งานบริการรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานออกแบบและดูแลสวน และศูนย์ฝึกอบรม รปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ให้มีคุณสมบัติที่ตรง มีความตื่นตัวอยู่เสมอ ตัดสินใจและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพ 

bottom of page