top of page
Banner-cyptrainning.png
cyp-tt1.png

          ศูนย์ฝึกอบรม รักษาความปลอดภัย ซีวายพี ซิเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (CYP Security Training Center) เป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ที่พร้อมพัฒนาศักยภาพของ รปภ. ด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่และเป็น รปภ. ที่มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ครบด้าน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เข้มงวดตั้งแต่การสรรหา รปภ. มืออาชีพ เพื่อมาปฏิบัติงานแบบมืออาชีพแล้ว (ได้รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ กท 9620001

          CYP GUARD มุ่งยกระดับมาตรฐานการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของ รปภ. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม โดย รปภ. ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้กำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย

         ผู้สมัครทำงานด้านรักษาความปลอดภัยของ CYP GUARD ทุกคนจะต้องได้รับใบอนุญาต รปภ.ทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 16) และจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยจากศูนย์ฝึกอบรมของ CYP GUARD ที่นายทะเบียนกลางรับรองให้เท่านั้น

ระเบียบการอบรม
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยคุณสมบัติ
ของผู้รับการฝึก

 

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่   ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา

หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

การแต่งกาย

1. กางเกงขายาวสีเข้ม
2. เสื้อยืดสีเข้มหรือสีขาว
3. หมวกแก็ปทรงอ่อนสีดำ
4. รองเท้าผ้าใบหรือหนังสีดำ

bottom of page