top of page

ศูนย์ควบคุม
CYP Control System

cyp-control.png

ตรวจสอบการทำงานของ รปภ.ทุกหน่วยงาน ตลอด 24 ชม.
ผ่านระบบ CYP SCAN แบบ Real time

ตรวจสอบทุก 2 ชม. ผ่านทางวิทยุ โทรคมนาคม ระบบ 4G

สามารถติดต่อประสานงานได้ทั่วประเทศ

สื่อสาร และแก้ปัญหาได้ทันที

bottom of page