top of page
cyp-banner2.png

หลักสูตรการฝึกอบรม

ฝึกอบรมอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐาน CYP

ภาคทฤษฏี

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับสายงานการบังคับบัญชาต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย
3. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
4. การใช้เครื่องมือสื่อสาร และการใช้รหัสสื่อสารในการติดต่อ
5. หลักการจัดการจราจรเบื้องต้น และการใช้สัญญาณมือ

ภาคปฏิบัติ

1. ฝึกการใช้อาวุธประจำกายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต
3. ฝึกให้มีความอดทนต่อสภาวะการกดดัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. การระงับและป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงเบื้องต้น และการแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5. ฝึกการต่อสู้ การตรวจค้น และการจับกุม ในกรณีตรวจพบคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย

*หมายเหตุ เป็นไปตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ศูนย์ฝึกอบรม ซีวายพี ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

(CYP SECURITY TRAINING CENTER) ได้รับการรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามทะเบียน เลขที่ กท.9620001

นอกจากนั้น เรายังฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ ตามมาตรฐาน CYP อีกด้วย

bottom of page