top of page
Banner-garden-1.png

CYP GARDEN    บริษัทฯ มีการอบรมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เพื่อให้พนักงานชองเรามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

และทำงานอย่างมีมีประสิทธิภาพ

service-cyp garden5.png
อบรมในการใช้อุปกรณ์
หลักการบริการที่ดีแก่ลูกค้า
การแต่งกายให้เหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่
ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
bottom of page