top of page
Banner-cypcleaning04.png
cleaning-08.png
ในปัจจุบันการให้บริการงานรักษาความสะอาดมีมากมายหลายบริษัททั่วประเทศ
มีการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป 


CYP CLEANING มุ่งเน้นการให้บริการที่มากกว่างานรักษาความสะอาด
เรามีศูนย์ฝึกอบรมของเราเอง  พนักงานรักษาความสะอาดของเราทุกคนผ่านการฝึกอบรม
ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ทุกคน
เรามีการวัดผลงานประจำ ทุกเดือน  โดยมีการวัดผลงานตามความพึงพอใจของลูกค้า

ต้องมากกว่า 80%
bottom of page